Данъчни новини

Обучения МСД

January 24, 2020

От 2019 г. Анелия провежда в партньорство с адв. Теодосия Кирилова първото по рода си данъчно обучение в България за място на стопанска дейност и обект за ДДС цели.

Тук можете да видите актуалните дати за това обучение.

Темите са:

МСД – понятие и същност

Първата тема от обучението ще разгледа понятието за МСД. Ще бъдат анализирани и коментирани дефиницииите на МСД по националното право и СИДДО. Съотношение между двете дефиниции.

Наличие или липса на МСД съгласно СИДДО. Видове МСД

Данъчни обучения 01-06.2020 г.

January 6, 2020

Представяме Ви списък за данъчните обучения, които ще проведем през първата половина на 2020 г., който ще бъде актуализиран текущо.

  • на 28.05.2020 г. ще проведем уебинар по темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“, организиран от TBS Consulting;
  • на 18.06.2020 г. ще проведем обучение по темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ в гр. София, организирано от БТПП;
  • на 24.06.2020 г. ще проведем първото по рода си обучение за България по темите: „Място на стопанска дейност и обект за ДДС цели в гр. София, организирано от БТПП. Лектори: адв. Татарова и адв. Теодосия Кирилова.

 

С оглед настоящата ситуация голяма част от насрочените обучения се отлагат за есента.

Бъдете здрави!

Обучения 2019 г.

December 16, 2019

През 2019 г. Анелия проведе 21 данъчни обучения в София, Варна и Пловив, на които присъстваха 350 участника.

Темите покриха данък при източника, СИДДО, място на стопанска дейност и постоянен обект за ДДС цели, работа на чужденци в България и командироване на българи в ЕС от данъчна гледна точка.

В тези обучения имахме удоволствието да си сътрудничим с лекторите Димитър Бойчев, адв. Енчо Динев и адв. Теодосия Кирилова.

Благодарим за доверието и до скоро през 2020 г.!

СЕС: ДДС кредит

June 19, 2019

На 11/04/2019 г. се произнесе по ДДС запитване С-691/17*.

Според Съда принципите на данъчен неутралитет и на ефективност трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат практика на данъчния орган, който, без да са налице подозрения за данъчна измама, отказва на предприятие правото на приспадане на данъка върху добавената стойност, който това предприятие като получател на услуги неправилно е платило на доставчика на тези услуги въз основа на фактура, която последният е издал съгласно правилата по общия ред за облагане с ДДС, въпреки че въпросната сделка е облагаема в съответствие с механизма за обратно начисляване, без данъчният орган:

СЕС: фиктивни сделки

June 19, 2019

На 08/05/2019 г. СЕС се произнесе по ДДС запитване С-712/17*.

Според Съда:

  • когато фиктивни продажби на електроенергия, които са извършени циркулярно между едни и същи търговци и са за едни и същи суми, не са довели до загуба на данъчни приходи, принципите на неутралитет и на пропорционалност допускат национална правна уредба, която изключва приспадане на ДДС във връзка с фиктивни сделки, като едновременно с това задължава лицата, които начисляват ДДС във фактурата, да платят този данък, включително и при фиктивна сделка, при условие че националното право позволява да се коригира данъчното задължение, произтичащо от това задължение, когато издателят на посочената фактура, който не е бил добросъвестен, своевременно е отстранил напълно риска от загуба на данъчни приходи, което запитващата юрисдикция трябва да провери;
  • принципите на пропорционалност и на неутралитет се тълкуват в смисъл, че  не допускат разпоредба от националното право, съгласно която незаконосъобразното приспадане на ДДС се наказва с глоба в размер на сумата на извършеното приспадане.

 

*Всички решения на СЕС следва да се четат в конкретния контекст.

СЕС: възстановяване от друга държава

June 19, 2019

На 02/05/2019 г. СЕС се произнесе по ДДС запитване С-133/18*.

Според Съда едномесечният срок за представяне на държавата членка по възстановяване на поисканата от нея допълнителна информация, не е преклузивен срок, който предполага, че при надхвърляне на този срок или при липса на отговор данъчнозадълженото лице губи възможността да отстрани нередовностите на заявлението си за възстановяване, като представи непосредствено пред националния съд допълнителна информация, с която може да се докаже наличието на неговото право на възстановяване на данъка върху добавената стойност.

 

*Всички решения на СЕС следва да се четат в конкретния контекст.

СЕС: данъчно събитие

June 19, 2019

На 02/05/2019 г. СЕС се произнесе по ДДС запитване С-224/18*.

Според Съда се допуска в случай на неиздаване или късно издаване на фактурата за предоставената услуга формалното приемане на услугата да се смята за момента, в който услугата е доставена, когато, както в случая в главното производство, държавата членка предвижда, че данъкът става изискуем с изтичането на определен срок, който започва да тече от деня на доставяне на услугата, при положение че, от една страна, формалността по приемането е уговорена от страните в обвързващия ги договор съгласно договорни клаузи, отговарящи на действителното икономическо и търговско положение в областта, в която се извършва услугата, и от друга страна, тази формалност отговаря на реалното завършване на услугата и окончателно определя размера на дължимата насрещна престация.

 

*Всички решения на СЕС следва да се четат в конкретния контекст.

СЕС: внос / ВОД

June 19, 2019

На 14/02/2019 г. СЕС се произнесе по ДДС запитване С-531/17*.

Според Съда освобождаване от ДДС при внос не трябва да бъде отказвано на вносителя, определен или признат като платец на данъка, в случай, при който, от една страна, получателят на последвалото вноса вътреобщностно прехвърляне извършва измама във връзка със сделка, която следва прехвърлянето и не е свързана с него, а от друга страна, няма никакви данни, че вносителят е знаел или е трябвало да знае, че тази последваща сделка е включена в извършена от получателя измама.

 

*Всички решения на СЕС следва да се четат в конкретния контекст.

СЕС: място на изпълнение

June 19, 2019

На 13/03/2019 г. СЕС се произнесе по ДДС запитване С-647/17*.

Според Съда изразът „услуги по отношение на достъп до събития“ в тази разпоредба включва услуга като разглежданата в делото по главното производство, представляваща петдневен курс по счетоводство и мениджмънт, който е предназначен само за данъчнозадължени лица и за който е необходимо предварително регистриране и плащане.

 

*Всички решения на СЕС следва да се четат в конкретния контекст.

СЕС: съвкупност от активи

June 19, 2019

На 19/12/2018 г. СЕС се произнесе по ДДС запитване С-17/18*.

Според Съда:

  • понятието „прехвърляне […] на съвкупност или част от активи“трябва да се тълкува в смисъл, че не включва сделката, с която недвижим имот, който е служил за търговска дейност, е отдаден под наем с цялото оборудване и инвентар, необходими за тази дейност, дори ако наемателят продължи дейността на наемодателя с използваното дотогава наименование;
  • договор за наем на недвижимия имот, който е бил използван за търговска дейност, както и на цялото оборудване и инвентар, необходими за тази дейност, представлява една-единствена престация, в която главната престация е отдаването под наем на недвижимия имот.

 

*Всички решения на СЕС следва да се четат в конкретния контекст.