На 21/11/2018 г. СЕС се произнесе по ДДС запитване С-664/16* във връзка с правото на ДДС кредит.

Според Съда данъчнозадължено лице, което не е в състояние да представи доказателство за платения върху получените доставки ДДС чрез представяне на фактури или други документи, не може да се ползва с право на приспадане на ДДС само въз основа на оценка, направена в експертиза, назначена от национална юрисдикция.

 

*Всички решения на СЕС следва да се четат в конкретния контекст.