Данъчно задължени лица

Субекти на корпоративен данък са всички местни юридически лица, както и неперсонифицираните образувания, които са приравнени на юридически лица за целите на облагането, а също и чуждестранните юридически лица, които имат място на стопанска дейност в България.

Данъчна ставка и данъчна основа

Данъчната ставка на корпоративния данък е 10%.

Данъчна основа е годишният счетоводен финансов резултат, преобразуван за данъчни цели по реда на ЗКПО. Примери за данъчно преобразуване на финансовия резултат са:

  • прилагане правилата на слабата капитализация във връзка с разходите за лихви
  • разлики между счетоводна и данъчна амортизация
  • ограничения при разходи за дарения
  • пренасяне на данъчна загуба

Административни разпоредби

Данъчната година в България е от 1 януари до 31 декември.

Корпоративният данък е годишен данък, който се плаща и декларира до 31 март на следващата година.

В определени случаи се предвижда заплащане на авансови вноски.

Данъчни стимули

Корпоративният данък може да бъде преотстъпен или намален, а при определени условия могат да се ползват данъчни облекчения.

Данъкоплатците могат да се възползват от тези възможности в случаите на инвестиране в общини с висока безработица, наемането на безработни или лица с намалена работоспособност и други.

Българската данъчна система НЕ урежда:

  • фискална единица
  • правила, свързани с холдингови дружества (напр. освобождаване от данък при разпореждане с акции)
  • приспадане на загуби от последващи години