Обща информация: данъци върху доходите на физическите лица

България облага световния доход на местните физически лица с плосък данък в размер на 10%.

Доходите от дивиденти и ликвидационни дялове се облагат с еднократен данък в размер на 5%.

Необлагаеми доходи

Някои видове доходи, като:

  • приходи от продажба на определени недвижими имоти
  • приходи от продажба на акции, търгувани на регулиран пазар в България , ЕС или ЕИО
  • доходи от задължително обществено осигуряване в България и чужбина,

са освободени от облагане.

Имущество, придобито по наследство или дарение, не е облагаем доход.

Облекчения

От годишната облагаема основа се приспадат:

  • вноски за задължително обществено осигуряване
  • вноски за доброволно обществено осигуряване до определен размер
  • разходи за дарение до определен законов размер, и др.