Всички местни данъци са уредени детайлно на общинско ниво.

Данък при възмездно придобиване на имущество

Данъкът при възмездно придобиване на имущество се дължи при прехвърляне право на собственост или учредяване на вещни права върху недвижими имоти, както и при прехвърляне на превозни средства.

Данъкът е със ставка от 0,1 до 3% (определя се от всяка община), като се облага по-високата стойност между уговорената цена и данъчната оценка на недвижимия имот, съответно върху застрахователната оценка на превозното средство.

Данък върху даренията

Даренията, включително опрощаването на дълг, се облагат с данък, чиято ставка е между 3,3% и 6,6% (определя се от всяка община).

Даренията между роднини могат да бъдат освободени от облагане или обложени с намалена ставка.

Данък върху недвижимите имоти

Недвижимите имоти на територията на България се облагат с данък върху недвижимите имоти, който се дължи независимо от това дали имотът действително се ползва.

Ставките са между 0,1 и 4,5 промила (определят се от всяка община) и се прилагат към по-високата стойност между отчетната стойност и данъчната оценка за имоти на предприятия, съответно върху данъчната оценка за жилищни имоти.

Данък върху наследствата

Преживелият съпруг и наследниците по права линия без ограничения не заплащат данък върху наследеното имущество.

Данък със ставка между 0,4 и 0,8 % се дължи за наследство над 250 000 лв., получено от братя и сестри и техни низходящи, и между 3,3% и 6,6% за други наследници. Точните ставки се определят от всяка община.

Данък върху превозните средства

Данъкът върху превозните средства се дължи за пътни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства, регистрирани в съответния местен регистър.

Данъкът се определя в зависимост от вида на превозното средство и спецификациите му.

Патентен данък

Патентният данък е годишен данък, който се дължи от физическите лица (включително извършващите дейност като еднолични търговци), които упражняват определени предвидени в закона дейности.

Туристически данък

Туристическият данък е в размер между 0,20 и 3 лв. (определя се от всяка община) на лице за една нощувка.