Задълженията по Интрастат са административни. Те възникват за физически или юридически лица, регистрирани по Закона за ДДС в България, които получават или извършват доставки на стоки в рамките на ЕС над определени размери.

Такива лица са длъжни да подадат декларации за вътреобщностни изпращания и/или пристигания на стоки до 14-то число на следващия месец.