Застрахователни премии по договори за покриване на рискове на територията на България се облагат с данък в размер на 2%.

Някои застрахователни премии са освободени от този данък.