Основни положения

Основната ДДС ставка в България е 20%.

Туристическите услуги се облагат с намалена данъчна ставка в размер на 9%.

Законът за ДДС урежда също и: облагаеми доставки с нулева ставка, освободени доставки, както и доставки извън обхвата на ДДС.

ДДС кредит

Данъчно задължените лица, извършващи облагаеми доставки (вкл. облагаемите с нулева ставка) имат право да приспаднат ДДС по покупките при условията и реда, предвидени в закона.

Административни разпореди

Законът за ДДС урежда изисквания за:

  • видовете регистрация по ДДС
  • ДДС документи – реквизити, срокове за издаване, съхранение и т.н.
  • месечно деклариране
  • срок за плащане
  • процедура по възстановяване на ДДС