ДДС е данък върху потреблението и е предназначен да остане в тежест върху крайния потребител. Следователно, по дефиниция ДДС трябва да е неутрален за бизнеса.

Той се дължи при доставка както на стоки, така и на услуги.

За разлика от данъка при продажба, който се дължи при покупка от крайния потребител, ДДС се начислява във всяка фаза на производствения процес. Данъчно задължените лица го начисляват върху всяка извършена от тях доставка, като същевременно ползват ДДС кредит за получените покупки. Крайният ефект е, че този данък цели облагането на добавената стойност във всяка фаза на производството.

Освен основните облагаеми доставки съществуват: доставки, облагани с намалена ставка; такива, които се облагат с нулева ставка; освободени доставки и доставки извън обхвата на ДДС.

Когато започвате бизнес, или ако сте в отношения с бизнес-партньор, установил дейността си в държава, където има ДДС облагане, би следвало да проверите предварително за потенциални задължения в тази връзка в тежест на предприятието Ви или за неочаквани разходи, свързани с дължим ДДС в съответната държава.

Основни ДДС понятия: данъчно събитие, данъчна основа, място на изпълнение на доставката, ДДС регистрация, ДДС кредит, фактура, възстановяване на ДДС, дневници по продажбите и по покупките.