Системата за облагане с косвени данъци е сравнително хармонизирана на европейско ниво. Правилата относно непрякото облагане по принцип са уредени и на общностно, и на национално ниво.

Когато се касае за въпроси, свързани с косвеното облагане, бизнесът винаги трябва да взима предвид решенията на Съда на Европейския съюз (СЕС). СЕС притежава правомощието да тълкува европейското право, част от което са правилата за хармонизиране на непрякото облагане.

Решенията на СЕС са прилагат пряко и имат обвързваща сила за съдилищата и институциите на всички държави членки. Следователно, всяко лице, извършващо дейност на територията на ЕС, стремящо се към данъчна ефективност, трябва да е наясно с решенията на СЕС по данъчни въпроси.