Новини

Данъчна статия в Труд и право

May 4, 2016

Данъчна статия на Анелия във връзка с решенията на СЕС за 2015 г. и началото на 2016 г. е публикувана в априлското издание на списание “Счетоводство, данъци и право” на издателство “Труд и право”.

Анелия избрана за Обучение за млади професионалисти от сферата на правосъдието

April 7, 2016

Анелия е един от седемте млади български адвокати, избрани да посетят САЩ през м. 06.2016 г. по програмата “Обучение за млади професионалисти от сферата на правосъдието” на Фондация “Америка за България”.

Програмата предоставя краткосрочно професионално обучение в САЩ, фокусирано върху най-добрите практики в сферата на върховенството на закона.

 

Данъчни обучения 2016 г.

February 25, 2016

Адвокатска кантора “Татарова” провежда данъчни обучения през 2016 г. по едни от най-актуалните данъчни и социалноосигурителни теми за бизнеса от последните две години.

Обучението може да се проведе както под организацията на счетоводни и одиторски къщи, така и за персонала на финансовия и правен отдел на отделен клиент.

Темите са:

„Солидарна отговорност по чл. 177 ЗДДС; актуална съдебната практика за липса на реална доставка; изпращане на собствени стоки в ЕС; отговорност по чл. 19 ДОПК; (не)прилагане на специфичния ДДС режим при отпадъци; условия за прилагане на нулева ставка при износ; относимост на влезли в сила ревизионни актове към течаща ревизия; нищожност на ревизионни актове”

„ДДС практика на СЕС от 2012 г. до началото на 2016 г.”

и

„Осигурителни казуси при командироване на служители в рамките на ЕС и работа на лица от ЕС в България”

 

ДДС въпроси

Първата част от обучението покрива част от най-актуалните ДДС въпроси за последните две години. Ще дискутираме множество примери от нашата практика, включително по водени от нашата кантора дела.

  1. Солидарна отговорност по чл. 177 ЗДДС:
  • хипотезите за ангажиране на отговорността и предпоставките за това, както за доставчик, така и за получател по доставки
  • практика на НАП
  • практика на ВАС в полза на данъкоплатеца – аргументи по отделните елементи на отговорността
  • практика на ВАС срещу данъкоплатеца – аргументи по отделните елементи на отговорността
  1. Последни развития в българската съдебна практика във връзка с липсата на реална доставка
  1. Член 19 ДОПК – курс на НАП към ангажиране солидарната отговорност на лица с управленски функции за данъчни и осигурителни задължения на юридическите лица

Статия: удостоверение А1

February 24, 2016

Статия на Анелия и Иван във връзка с успешното приключване на седем дела срещу НАП по повод отказ за издаване на удостоверение А1 е публикувана в брой 12/2015 на списание “Труд и право”.

Статия: доход от недвижими имоти

April 20, 2015

На 20/04/2015 г. в Tax Notes International беше публикувана статия на Анелия във връзка с облагането на доходи от недвижими имоти съгласно мрежата от СИДДО на България.

Статия: трудови доходи

February 23, 2015

На 23/02/2015 г. в Tax Notes International беше публикувана статия на Анелия във връзка с облагането на трудови доходи съгласно мрежата от СИДДО на България.

Статия: местно лице

October 14, 2014

На 13/10/2014 г. в Tax Notes International беше публикувана статия на Анатоли и Анелия във връзка с определянето на едно лице като местно лице за данъчни цели съгласно мрежата от СИДДО на България.

Статия: дивиденти по СИДДО

July 14, 2014

На 14/07/2014 г. в Tax Notes International беше публикувана статия на Полина и Анелия във връзка с облагането на доходи от дивиденти съгласно мрежата от СИДДО на България.

СИДДО: статия за доходи от акции

March 27, 2014

В мартенския брой на списанието на ИДЕС излезе статията на Анелия “Облагане на печалби от отчуждаване на акции и дялове съгласно мрежата от СИДДО на България”.

Изготвена е като практическо ръководство във връзка с данъчното облагане при отчуждаването на български инвестиции от чуждестранни лица, както и на чуждестранни инвестиции от български лица. Тя разисква третирането на доходите от прехвърляне на акции и дялове съгласно спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) на България.

Статия: облагане при продажба на участия

February 19, 2014

На 03/03/2014 г. в Tax Notes International ще бъде публикувана статия на Радослав и Анелия във връзка с облагането на печалби от продажба на участия в български дружества.