Данъчни новини

Данъчни обучения – 07-12.2019 г.

May 16, 2019

През втората половина на 2019 г. ще проведем следните данъчни обучения, списъкът на които ще бъде регулярно актуализиран през периода:

 • на 26.09.2019 г. ще проведем първото по рода си обучение за България: “Работа на чужденци в България – трудови, осигурителни и данъчни аспекти“, в гр. София, организирано от Бизнес Едюкейшън Клуб. Лектори: адв. Татарова, Димитър Бойчев и адв. Енчо Динев;
 • на 16.10.2019 г. ще проведем обучение по темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ в гр. София, организирано от Бизнес Едюкейшън Клуб;
 • на 17.10.2019 г. ще проведем първото по рода си обучение за България по темите: Място на стопанска дейност и обект за ДДС цели в гр. София, организирано от Бизнес Едюкейшън Клуб. Лектори: адв. Татарова и адв. Теодосия Кирилова;
 • на 24.10.2019 г. ще проведем първото по рода си обучение за България: “Работа на чужденци в България – трудови, осигурителни и данъчни аспекти“, в гр. София, организирано от 4 РО София на ИДЕС. Лектори: адв. Татарова, Димитър Бойчев и адв. Енчо Динев;
 • на 29.10.2019 г. ще проведем първото по рода си обучение за България: “Работа на чужденци в България – трудови, осигурителни и данъчни аспекти“, в гр. София, организирано от БТПП. Лектори: адв. Татарова, Димитър Бойчев и адв. Енчо Динев;
 • на 22.10.2019 г. ще проведем обучение по темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ в гр. София, организирано от БТПП;
 • на 20.11.2019 г. ще проведем първото по рода си обучение за България по темите: Място на стопанска дейност и обект за ДДС цели в гр. Варна, организирано от Бизнес Едюкейшън Клуб. Лектори: адв. Татарова и адв. Теодосия Кирилова;
 • на 22.11.2019 г. ще проведем първото по рода си обучение за България: “Работа на чужденци в България – трудови, осигурителни и данъчни аспекти“, в гр. Варна, организирано от Бизнес Едюкейшън Клуб. Лектори: адв. Татарова, Димитър Бойчев и адв. Енчо Динев;
 • на 27.11.2019 г. ще проведем първото по рода си обучение за България по темите: Място на стопанска дейност и обект за ДДС цели в гр. София, организирано от 4 РО София на ИДЕС. Лектори: адв. Татарова и адв. Теодосия Кирилова
 • на 28.11.2019 г. ще проведем първото по рода си обучение за България по темите: Място на стопанска дейност и обект за ДДС цели в гр. София, организирано от БТПП. Лектори: адв. Татарова и адв. Теодосия Кирилова.

 

Очаквайте допълнителни дати по горните теми за гр. София, Варна, Пловдив и други градове.

СЕС: данъчен кредит

December 12, 2018

На 21/03/2018 г. СЕС се произнесе по ДДС запитване С-533/16* във връзка с данъчен кредит.

Според Съда правото на Съюза не допуска правна уредба на държава членка, съгласно която при обстоятелства като разглежданите в главното производство, при които на данъчнозадълженото лице е фактуриран ДДС, платен от него няколко години след доставката на разглежданите стоки, правото на възстановяване на ДДС е отказано с мотива, че преклузивният срок според посочената правна уредба за упражняване на това право започнал да тече, считано от датата на доставката, и изтекъл преди подаването на заявлението за възстановяване.

 

*Всички решения на СЕС следва да се четат в конкретния контекст.

СЕС: специфичен случай

November 27, 2018

На 21/11/2018 г. СЕС се произнесе по ДДС запитване С-648/16*.

Според Съда европейските ДДС правила не забраняват национални норми, които дават право на данъчната администрация, когато установи съществени несъответствия между декларираните и очакваните съгласно секторни проучвания приходи, да използва основан на тези секторни проучвания метод за определяне на размера на оборота на данъчнозадълженото лице и с оглед на това да издаде акт за установяване на допълнителни задължения за ДДС — при условие че тази правна уредба и прилагането й позволяват при спазване на принципа на данъчен неутралитет, принципа на пропорционалност и правото на защита данъчнозадълженото лице да оспори получените по посочения метод резултати, като се основе на всички доказателства в обратен смисъл, с които разполага, и да упражни правото си на приспадане в съответствие с разпоредбите на дял X от Директива 2006/11.

 

*Всички решения на СЕС следва да се четат в конкретния контекст.

СЕС: ДДС кредит

November 27, 2018

На 21/11/2018 г. СЕС се произнесе по ДДС запитване С-664/16* във връзка с правото на ДДС кредит.

Според Съда данъчнозадължено лице, което не е в състояние да представи доказателство за платения върху получените доставки ДДС чрез представяне на фактури или други документи, не може да се ползва с право на приспадане на ДДС само въз основа на оценка, направена в експертиза, назначена от национална юрисдикция.

 

*Всички решения на СЕС следва да се четат в конкретния контекст.

 

СЕС: облагаема доставка

November 27, 2018

На 22/11/2018 г. СЕС публикува решение по запитване С-295/17* във връзка с ДДС доставка.

Според Съда:

 • предварително определената сума, получавана от икономически оператор при предсрочно прекратяване по искане или по вина на негов клиент на договор за предоставяне на услуги с предвиден минимален срок на обвързаност и съответстваща на сумата, която операторът е щял да получи през останалата част на посочения срок, ако договорът не беше прекратен, следва да се приеме за възнаграждение за извършена възмездно доставка на услуги, което поради това подлежи на облагане с ДДС;
  • за квалификацията на сумата, предварително определена в договора за предоставяне на услуги, която клиентът дължи при предсрочно прекратяване на договора, не са решаващи фактът, че

Данъчни обучения 2018 г.

November 23, 2018

През 2018 г. Анелия проведе 12 данъчни обучения, в хода на които представи пред 330 човека актуални теми по ДДС, данък при източника и СИДДО, командироване.

Благодарим Ви за гласуваното доверие!

Весели и светли празници!

Данъчни обучения 01-06.2019 г.

November 19, 2018

През първата половина на 2019 г. ще проведем следните данъчни обучения, списъкът на които ще бъде регулярно актуализиран през периода:

 • на 23.01.2019 г. ще проведем обучение по темата: „Практика на Съда на ЕС по ДДС въпроси за периода 2012 г. – 2018 г. и нейното значение за българския бизнес в р. София, организирано от 4 РО на ИДЕС;
 • на 31.01.2019 г. ще проведем обучение по темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ в гр. София, организирано от БТПП. Можете да се запишете тук;
 • на 16.04.2019 г. ще проведем обучение по темата: „Практика на Съда на ЕС по ДДС въпроси за периода 2012 г. – 2019 г. и нейното значение за българския бизнес в гр. София, организирано от Бизнес Едюкейшън Клуб;
 • ИЗВЪНРЕДНА ДАТА: поради големия интерес на 23.04.2019 г. ще проведем още едно обучение по темата: „Практика на Съда на ЕС по ДДС въпроси за периода 2012 г. – 2019 г. и нейното значение за българския бизнес в гр. София, организирано от Бизнес Едюкейшън Клуб;
 • на 15.05.2019 г. ще проведем обучение по темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ в гр. Пловдив, организирано от Бизнес Едюкейшън Клуб
 • на 16.05.2019 г. ще проведем обучение по темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ в гр. София, организирано от Бизнес Едюкейшън Клуб;
 • на 30.05.2019 г. ще проведем обучение по темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ в гр. Варна, организирано от Бизнес Едюкейшън Клуб.

 

Очаквайте дати за обучения през втората половина на 2019 г. за: първото по рода си обучение в България за място на стопанска дейност и обект за ДДС цели с лектори адв. Татарова и адв. Кирилова; работа на чужденци в България – трудови, осигурителни и данъчни аспекти с лектори адв. Татарова, Димитър Бойчев и адв. Енчо Динев.

СЕС: транспорт при износ

November 12, 2018

На 08/11/2018 г. СЕС се произнесе по ДДС запитване С-495/17* във връзка с освобожаването на транспорт при внос.

Според Съда ДДС правилата на ЕС не допускат данъчна практика на държава членка, според която условие за освобождаването от ДДС, съответно на транспортните услуги, пряко свързани с износ на стоки, и на доставките на услуги, извършвани от посредници, участващи в тези транспортни услуги, е представянето от данъчнозадълженото лице на митническата декларация за износ на съответните стоки. В това отношение за целите на предоставянето на посоченото освобождаване задача на компетентните органи е да разгледат дали от всички доказателства, които са на разположение на тези органи, може да бъде направен с достатъчно висока степен на достоверност изводът, че е изпълнено условието, свързано с износа на съответните стоки. В този контекст представеният от данъчнозадълженото лице карнет ТИР, заверен от митниците на третата страна по местоназначението, съставлява доказателство, което по принцип посочените органи трябва надлежно да вземат предвид, освен ако имат конкретни причини да се съмняват в истинността или в достоверността на този документ.

 

*Всички решения на СЕС следва да се четат в конкретния контекст.

СЕС: ДДС доставка

November 12, 2018

На 08/11/2018 г. СЕС се произнесе по ДДС запитване С-502/17* във връзка с наличие на ДДС доставка.

Според Съда планирана, но неосъществена сделка по прехвърляне на акции, която не намира единствената си пряка причина в облагаемата икономическа дейност на съответното дружество или която не представлява пряко, постоянно и необходимо продължение на тази икономическа дейност, не попада в приложното поле на ДДС.

 

*Всички решения на СЕС следва да се четат в конкретния контекст.

СЕС: освобождаване внос и ВОД

November 12, 2018

На 25/10/2018 г., СЕС се произнесе по запитване C-528/17* във връзка с ДДС освобождаване при внос.

Според Съда правилата на ЕС трябва да се тълкува в смисъл, че в случай че данъчнозадълженото лице вносител и доставчик е ползвало освобождаване от ДДС при внос въз основа на разрешение, издадено след предварителна проверка от компетентните митнически органи с оглед на доказателствата, предоставени от това данъчнозадължено лице, то не дължи последващо плащане на ДДС, когато по повод на допълнителна проверка изглежда, че материалноправните условия за освобождаване не са изпълнени, освен ако въз основа на обективни данни се установи, че посоченото данъчнозадължено лице вносител и доставчик е знаело или е било длъжно да знае, че доставките, осъществени след съответния внос, са били част от измама, извършена от приобретателя, и не е взело всички зависещи от него разумни мерки, за да предотврати тази измама, което следва да се провери от запитващата юрисдикция.

 

*Всички решения на СЕС следва да се четат в конкретния контекст.