Данъчни новини

СЕС: ДДС кредит

June 19, 2019

На 11/04/2019 г. се произнесе по ДДС запитване С-691/17*.

Според Съда принципите на данъчен неутралитет и на ефективност трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат практика на данъчния орган, който, без да са налице подозрения за данъчна измама, отказва на предприятие правото на приспадане на данъка върху добавената стойност, който това предприятие като получател на услуги неправилно е платило на доставчика на тези услуги въз основа на фактура, която последният е издал съгласно правилата по общия ред за облагане с ДДС, въпреки че въпросната сделка е облагаема в съответствие с механизма за обратно начисляване, без данъчният орган:

СЕС: фиктивни сделки

June 19, 2019

На 08/05/2019 г. СЕС се произнесе по ДДС запитване С-712/17*.

Според Съда:

 • когато фиктивни продажби на електроенергия, които са извършени циркулярно между едни и същи търговци и са за едни и същи суми, не са довели до загуба на данъчни приходи, принципите на неутралитет и на пропорционалност допускат национална правна уредба, която изключва приспадане на ДДС във връзка с фиктивни сделки, като едновременно с това задължава лицата, които начисляват ДДС във фактурата, да платят този данък, включително и при фиктивна сделка, при условие че националното право позволява да се коригира данъчното задължение, произтичащо от това задължение, когато издателят на посочената фактура, който не е бил добросъвестен, своевременно е отстранил напълно риска от загуба на данъчни приходи, което запитващата юрисдикция трябва да провери;
 • принципите на пропорционалност и на неутралитет се тълкуват в смисъл, че  не допускат разпоредба от националното право, съгласно която незаконосъобразното приспадане на ДДС се наказва с глоба в размер на сумата на извършеното приспадане.

 

*Всички решения на СЕС следва да се четат в конкретния контекст.

СЕС: възстановяване от друга държава

June 19, 2019

На 02/05/2019 г. СЕС се произнесе по ДДС запитване С-133/18*.

Според Съда едномесечният срок за представяне на държавата членка по възстановяване на поисканата от нея допълнителна информация, не е преклузивен срок, който предполага, че при надхвърляне на този срок или при липса на отговор данъчнозадълженото лице губи възможността да отстрани нередовностите на заявлението си за възстановяване, като представи непосредствено пред националния съд допълнителна информация, с която може да се докаже наличието на неговото право на възстановяване на данъка върху добавената стойност.

 

*Всички решения на СЕС следва да се четат в конкретния контекст.

СЕС: данъчно събитие

June 19, 2019

На 02/05/2019 г. СЕС се произнесе по ДДС запитване С-224/18*.

Според Съда се допуска в случай на неиздаване или късно издаване на фактурата за предоставената услуга формалното приемане на услугата да се смята за момента, в който услугата е доставена, когато, както в случая в главното производство, държавата членка предвижда, че данъкът става изискуем с изтичането на определен срок, който започва да тече от деня на доставяне на услугата, при положение че, от една страна, формалността по приемането е уговорена от страните в обвързващия ги договор съгласно договорни клаузи, отговарящи на действителното икономическо и търговско положение в областта, в която се извършва услугата, и от друга страна, тази формалност отговаря на реалното завършване на услугата и окончателно определя размера на дължимата насрещна престация.

 

*Всички решения на СЕС следва да се четат в конкретния контекст.

СЕС: внос / ВОД

June 19, 2019

На 14/02/2019 г. СЕС се произнесе по ДДС запитване С-531/17*.

Според Съда освобождаване от ДДС при внос не трябва да бъде отказвано на вносителя, определен или признат като платец на данъка, в случай, при който, от една страна, получателят на последвалото вноса вътреобщностно прехвърляне извършва измама във връзка със сделка, която следва прехвърлянето и не е свързана с него, а от друга страна, няма никакви данни, че вносителят е знаел или е трябвало да знае, че тази последваща сделка е включена в извършена от получателя измама.

 

*Всички решения на СЕС следва да се четат в конкретния контекст.

СЕС: място на изпълнение

June 19, 2019

На 13/03/2019 г. СЕС се произнесе по ДДС запитване С-647/17*.

Според Съда изразът „услуги по отношение на достъп до събития“ в тази разпоредба включва услуга като разглежданата в делото по главното производство, представляваща петдневен курс по счетоводство и мениджмънт, който е предназначен само за данъчнозадължени лица и за който е необходимо предварително регистриране и плащане.

 

*Всички решения на СЕС следва да се четат в конкретния контекст.

СЕС: съвкупност от активи

June 19, 2019

На 19/12/2018 г. СЕС се произнесе по ДДС запитване С-17/18*.

Според Съда:

 • понятието „прехвърляне […] на съвкупност или част от активи“трябва да се тълкува в смисъл, че не включва сделката, с която недвижим имот, който е служил за търговска дейност, е отдаден под наем с цялото оборудване и инвентар, необходими за тази дейност, дори ако наемателят продължи дейността на наемодателя с използваното дотогава наименование;
 • договор за наем на недвижимия имот, който е бил използван за търговска дейност, както и на цялото оборудване и инвентар, необходими за тази дейност, представлява една-единствена престация, в която главната престация е отдаването под наем на недвижимия имот.

 

*Всички решения на СЕС следва да се четат в конкретния контекст.

Данъчни обучения – 07-12.2019 г.

May 16, 2019

През втората половина на 2019 г. ще проведем следните данъчни обучения, списъкът на които ще бъде регулярно актуализиран през периода:

 • на 26.09.2019 г. ще проведем първото по рода си обучение за България: “Работа на чужденци в България – трудови, осигурителни и данъчни аспекти“, в гр. София, организирано от Бизнес Едюкейшън Клуб. Лектори: адв. Татарова, Димитър Бойчев и адв. Енчо Динев;
 • на 16.10.2019 г. ще проведем обучение по темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ в гр. София, организирано от Бизнес Едюкейшън Клуб;
 • на 17.10.2019 г. ще проведем първото по рода си обучение за България по темите: Място на стопанска дейност и обект за ДДС цели в гр. София, организирано от Бизнес Едюкейшън Клуб. Лектори: адв. Татарова и адв. Теодосия Кирилова;
 • на 18.10.2019 г. ще проведем първото по рода си обучение за България по темите: Място на стопанска дейност и обект за ДДС цели в гр. София, организирано от една от големите одиторски фирми. Лектори: адв. Татарова и адв. Теодосия Кирилова;
 • на 22.10.2019 г. ще проведем обучение по темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ в гр. София, организирано от БТПП. Линк към пълната програма, условия и записване може да достъпите тук;
 • на 24.10.2019 г. ще проведем първото по рода си обучение за България: “Работа на чужденци в България – трудови, осигурителни и данъчни аспекти“, в гр. София, организирано от 4 РО София на ИДЕС. Лектори: адв. Татарова, Димитър Бойчев и адв. Енчо Динев;
 • на 29.10.2019 г. ще проведем първото по рода си обучение за България: “Работа на чужденци в България – трудови, осигурителни и данъчни аспекти“, в гр. София, организирано от БТПП. Лектори: адв. Татарова, Димитър Бойчев и адв. Енчо Динев. Линк към пълната програма, условия и записване може да достъпите тук;
 • на 30.10.2019 г. ще проведем обучение по темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ в гр. София, организирано от Раабе България. Линк към пълната програма, условия и записване може да достъпите тук;
 • на 31.10.2019 г. ще проведем първото по рода си обучение за България по темите: Място на стопанска дейност и обект за ДДС цели в гр. София, организирано от Раабе България. Лектори: адв. Татарова и адв. Теодосия Кирилова. Линк към пълната програма, условия и записване може да достъпите тук;
 • на 19.11.2019 г. ще проведем обучение по темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ в гр. Варна, организирано от “Рускова” ЕООД;
 • на 20.11.2019 г. ще проведем първото по рода си обучение за България по темите: Място на стопанска дейност и обект за ДДС цели в гр. Варна, организирано от Бизнес Едюкейшън Клуб. Лектори: адв. Татарова и адв. Теодосия Кирилова;
 • на 22.11.2019 г. ще проведем първото по рода си обучение за България: “Работа на чужденци в България – трудови, осигурителни и данъчни аспекти“, в гр. Варна, организирано от Бизнес Едюкейшън Клуб. Лектори: адв. Татарова, Димитър Бойчев и адв. Енчо Динев;
 • на 26.11.2019 г. ще проведем първото по рода си обучение за България: “Работа на чужденци в България – трудови, осигурителни и данъчни аспекти“, в гр. София, организирано от Раабе България. Лектори: адв. Татарова, Димитър Бойчев и адв. Енчо Динев. Линк към пълната програма, условия и записване може да достъпите тук;
 • на 27.11.2019 г. ще проведем първото по рода си обучение за България по темите: Място на стопанска дейност и обект за ДДС цели в гр. София, организирано от 4 РО София на ИДЕС. Лектори: адв. Татарова и адв. Теодосия Кирилова;
 • на 28.11.2019 г. ще проведем първото по рода си обучение за България по темите: Място на стопанска дейност и обект за ДДС цели в гр. София, организирано от БТПП. Лектори: адв. Татарова и адв. Теодосия Кирилова. Линк към пълната програма, условия и записване може да достъпите тук.

 

Очаквайте допълнителни дати по горните теми за гр. София, Варна, Пловдив и други градове.

СЕС: данъчен кредит

December 12, 2018

На 21/03/2018 г. СЕС се произнесе по ДДС запитване С-533/16* във връзка с данъчен кредит.

Според Съда правото на Съюза не допуска правна уредба на държава членка, съгласно която при обстоятелства като разглежданите в главното производство, при които на данъчнозадълженото лице е фактуриран ДДС, платен от него няколко години след доставката на разглежданите стоки, правото на възстановяване на ДДС е отказано с мотива, че преклузивният срок според посочената правна уредба за упражняване на това право започнал да тече, считано от датата на доставката, и изтекъл преди подаването на заявлението за възстановяване.

 

*Всички решения на СЕС следва да се четат в конкретния контекст.

СЕС: специфичен случай

November 27, 2018

На 21/11/2018 г. СЕС се произнесе по ДДС запитване С-648/16*.

Според Съда европейските ДДС правила не забраняват национални норми, които дават право на данъчната администрация, когато установи съществени несъответствия между декларираните и очакваните съгласно секторни проучвания приходи, да използва основан на тези секторни проучвания метод за определяне на размера на оборота на данъчнозадълженото лице и с оглед на това да издаде акт за установяване на допълнителни задължения за ДДС — при условие че тази правна уредба и прилагането й позволяват при спазване на принципа на данъчен неутралитет, принципа на пропорционалност и правото на защита данъчнозадълженото лице да оспори получените по посочения метод резултати, като се основе на всички доказателства в обратен смисъл, с които разполага, и да упражни правото си на приспадане в съответствие с разпоредбите на дял X от Директива 2006/11.

 

*Всички решения на СЕС следва да се четат в конкретния контекст.