На 08/05/2019 г. СЕС се произнесе по ДДС запитване С-712/17*.

Според Съда:

  • когато фиктивни продажби на електроенергия, които са извършени циркулярно между едни и същи търговци и са за едни и същи суми, не са довели до загуба на данъчни приходи, принципите на неутралитет и на пропорционалност допускат национална правна уредба, която изключва приспадане на ДДС във връзка с фиктивни сделки, като едновременно с това задължава лицата, които начисляват ДДС във фактурата, да платят този данък, включително и при фиктивна сделка, при условие че националното право позволява да се коригира данъчното задължение, произтичащо от това задължение, когато издателят на посочената фактура, който не е бил добросъвестен, своевременно е отстранил напълно риска от загуба на данъчни приходи, което запитващата юрисдикция трябва да провери;
  • принципите на пропорционалност и на неутралитет се тълкуват в смисъл, че  не допускат разпоредба от националното право, съгласно която незаконосъобразното приспадане на ДДС се наказва с глоба в размер на сумата на извършеното приспадане.

 

*Всички решения на СЕС следва да се четат в конкретния контекст.