На 21/11/2018 г. СЕС се произнесе по ДДС запитване С-648/16*.

Според Съда европейските ДДС правила не забраняват национални норми, които дават право на данъчната администрация, когато установи съществени несъответствия между декларираните и очакваните съгласно секторни проучвания приходи, да използва основан на тези секторни проучвания метод за определяне на размера на оборота на данъчнозадълженото лице и с оглед на това да издаде акт за установяване на допълнителни задължения за ДДС — при условие че тази правна уредба и прилагането й позволяват при спазване на принципа на данъчен неутралитет, принципа на пропорционалност и правото на защита данъчнозадълженото лице да оспори получените по посочения метод резултати, като се основе на всички доказателства в обратен смисъл, с които разполага, и да упражни правото си на приспадане в съответствие с разпоредбите на дял X от Директива 2006/11.

 

*Всички решения на СЕС следва да се четат в конкретния контекст.