На 02/05/2019 г. СЕС се произнесе по ДДС запитване С-133/18*.

Според Съда едномесечният срок за представяне на държавата членка по възстановяване на поисканата от нея допълнителна информация, не е преклузивен срок, който предполага, че при надхвърляне на този срок или при липса на отговор данъчнозадълженото лице губи възможността да отстрани нередовностите на заявлението си за възстановяване, като представи непосредствено пред националния съд допълнителна информация, с която може да се докаже наличието на неговото право на възстановяване на данъка върху добавената стойност.

 

*Всички решения на СЕС следва да се четат в конкретния контекст.