На 14/02/2019 г. СЕС се произнесе по ДДС запитване С-531/17*.

Според Съда освобождаване от ДДС при внос не трябва да бъде отказвано на вносителя, определен или признат като платец на данъка, в случай, при който, от една страна, получателят на последвалото вноса вътреобщностно прехвърляне извършва измама във връзка със сделка, която следва прехвърлянето и не е свързана с него, а от друга страна, няма никакви данни, че вносителят е знаел или е трябвало да знае, че тази последваща сделка е включена в извършена от получателя измама.

 

*Всички решения на СЕС следва да се четат в конкретния контекст.