На 19/11/2013 г. бяха публикувани промените в ЗКПО за 2014 г. в брой 100 на Държавен вестник.

Основните промени са в сферата на:

  • признаването на приходи и разходи от последващи оценки и отписване на вземания
  • признаването на разходи, представляващи доходи на физически лица
  • данъчното третиране на задължения
  • пълното преотстъпване на корпоративен данък
  • условията за облекчения – държавна помощ за регионално развитие
  • въвеждат се изключения от облагането с данък при източника на доходите от лихви
  • прилагането на намалената ставка при доходи от лихви и роялти, платими в рамките на ЕС
  • административното наказание при скрито разпределение на печалбата

Промените влизат в сила на 01.01.2014 г.