На 22/11/2013 г. в брой 101 на Държавен вестник бяха публикувани данъчни промени за 2014 г. в ЗДДС, ЗАДС и ЗМДТ.

Основните групи промени в ЗДДС са:

 • въвежда се режима на касовата отчетност на ДДС
 • разширяване на хипотезите на доставка на стока при доставка на лизинг на стоки
 • промяна в хипотезите на приравняване на безвъзмездни доставки на възмездни
 • разширяване на хипотезите на липса на доставка за ДДС цели
 • промяна на правилата за определяне на данъчната основа при бартерни доставки, ДДС дерегистрация, подобрения при наем и внос
 • определяне на данъчно събитие при ВОП с непрекъснато изпълнение
 • осъвременяване на регулацията за ДДС корекции при липси
 • смекчаване на някои от изискванията за ползване на специалния режим при внос
 • удължава се срокът за подаване на декларацията за наличните активи и получени услуги при регистрация по ЗДДС
 • въвеждат се определения във връзка с търговията с отпадъци

В ЗМДТ промените покриват:

 • промени, които от 2015 г. трябва да обвържат размера на такса битови отпадъци с количеството отпадъци, а не с данъчната оценка, балансовата им стойност или пазарната цена на имота
 • въвежда се обвързване на данъчното облекчение при облагане с данък върху превозните средства с

   екологичните стандарти по отношение на емисионните норми на парникови газове

Законите влизат в сила на 01.01.2014 г. с изключение на случаите, които са изрично отбелязани в тях.