Обща информация за данък при източника

България облага с данък при източника различни видове доходи (дивиденти, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, от продажба на акции и недвижими имоти, технически услуги и други), платими от местни лица в полза на чуждестранни юридически лица.

Основната данъчна ставка на данъка е 10% върху в общия случай брутната сума на реализирания доход, с изключение на доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, които се облагат с 5%.

Горните ставки могат да бъдат намалени (включително до 0%) съгласно спогодба за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО) между България и страната на получателя на дохода. Към момента България е страна по 68 действащи СИДДО (вкл. с всички държави-членки на Европейския съюз, САЩ, Канада, Япония, Китай, Индия, Турция, Русия и т.н.).

Облекчения за местни лица на ЕС и Европейската икономическа общност

Предвидени са някои благоприятни правила относно доходи, получавани от юридически лица -местни за данъчни цели на ЕС и/или ЕИО:

  • не се облагат с данък при източника доходите от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на дружества-местни лица за данъчни цели на ЕС/ЕИО
  • не се облагат с данък при източника доходи от лихви и авторски и лицензионни възнаграждения, получавани от някои юридически лица-местни за данъчни цели на ЕС
  • съществува възможност някои доходи, получавани от юридически лица – местни за данъчни цели на ЕС/ЕИО, да бъдат обложени на нетна база

Административни правила

Уредени са разпоредби относно:

  • изискуемостта на данък при източника
  • плащането и декларирането
  • лицата, задължени да удържат, плащат и декларират данъка при източника
  • подаване на искане за прилагане на СИДДО
  • получаване на удостоверение за платен данък при източника