Обща информация за данък при източника

България облага с данък при източника (еднократен данък) различни видове доходи (дивиденти, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, от продажба на акции и недвижими имоти, от управление и контрол, технически услуги и други) на чуждестранни физически лица.

Данъчната ставка на окончателния данък е 10% върху брутната сума на съответния доход. Ставката за доходите от дивиденти и ликвидационни дялове е в размер на 5%.

Тези проценти могат да бъдат намалени (включително до 0%) съгласно спогодба за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО) между България и страната на получателя на дохода. Понастоящем РБ е страна по 68 влезли в сила двустранни СИДДО (вкл. с всички държави-членки на Европейския съюз, САЩ, Канада, Япония, Китай, Индия, Турция, Русия и т.н.).

Облекчения за местни лица на ЕС и Европейската икономическа общност

Предвидени са някои благоприятни правила относно доходи, получавани от местни за данъчни цели лица на ЕС или ЕИО:

  • спрямо тези лица се прилагат общите правила за освободените от облагане доходи
  • съществува възможност някои доходи, получавани от горните лица, да бъдат обложени на нетна база

Административни разпоредби

Уредени са разпоредби относно:

  • изискуемостта на данъка при източника
  • плащането и декларирането
  • лицата, задължени да удържат, плащат и декларират данъка при източника
  • подаване на искане за прилагане на СИДДО
  • получаване на удостоверение за платен данък при източника